Aktuální čísloBuďte v kontaktu

qrkod


 

APSS ČR vydává také odborný časopis Listy sociální práce

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Pro autory

Příspěvky do rubriky Střípky z domova

Příspěvky v této rubrice jsou uveřejňovány zdarma.

Rozsah max. 1500 znaků včetně mezer, příspěvky s rozsahem nad stanovený počet znaků jsou redakčně kráceny.

Součástí příspěvku je vždy jedna fotografie (zasílejte v dostatečném rozlišení ve formátu JPG, IMG, BMP atd.).

Obsahem mohou být informace o společenských, kulturních či sportovních akcích, které se již uskutečnily.

Obsahem nesmí být obecné představení či průběh služby, nabídka služeb ani oznámení o plánovaných akcích a informace odpovídající svým charakterem  inzerci nebo PR článku .

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek nezařadit nebo jej přesunout do pozdějších vydání, upřednostnit členské organizace APSS ČR, akce připravené ve spolupráci s APSS ČR či omezit četnost publikování příspěvků jednoho subjektu.

 

 

Pokyny pro psaní odborného článku

 • Požadovaný rozsah je 4500 až 9500 znaků vč. mezer, tzn. 1–2 tiskové strany (A4) časopisu. Jiný rozsah je třeba předem konzultovat a vyžádat si schválení redakce časopisu.
 • Redakce může změnit název článku i bez vědomí autora.
 • Součástí článku je seznam použité literatury. Pokud seznam není uveden, má se za to, že autor textu je i původcem obsahu a je si vědom právních důsledků případného porušení autorství, zejména platných ustanovení Autorského zákona, Občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů.
 • Článek obsahuje jméno autora včetně příp. akademických titulů či funkcí. Možné je uveřejnění kontaktu (e-mailu, tel. čísla, webu). Po dohodě s redakcí lze k článku připojit stručný profesní profil autora (vzdělání, kariéra, profesní zkušenosti, funkce, publikační činnost apod.) a jeho fotografii.
 • Článek nesmí obsahovat explicitní nabídku služeb; v opačném případě je považován za PR článek a zpoplatněn dle ceníku.
 • Dodá-li autor vlastní fotografie, ilustrace, grafy apod., je třeba uvést jejich autora či zdroj. V opačném případě se má za to, že autor těchto materiálů je totožný s autorem textu.
 • Text je třeba zasílat ve formátu aplikace Word, grafy a jejich zdrojová data v aplikaci Excel. Fotografie, ilustrace, loga apod. je třeba zasílat zvlášť, tj. nikoliv jako součást textového dokumentu, ale v bitmapových (jpg, gif, bmp,...) či vektorových (ai, cdr, pdf, eps,...) formátech v tiskovém rozlišení. Při nedodržení těchto pokynů redakce nezaručuje uveřejnění materiálů či jejich uveřejnění v dostatečné kvalitě.
 • Každý odborný článek podléhá připomínkovému řízení redakční radou časopisu, která má právo článek odmítnout nebo požadovat po autorovi jeho přepracování, doplnění aj. úpravy.
 • Jazykovou korekturu českého jazyka zajišťuje na své náklady redakce časopisu. Odbornou a jazykovou korekturu jiných jazyků musí zajistit na své náklady autor textu.
 • Články mohou být redakcí dle potřeby jazykově korigovány, přiměřeně upravovány a kráceny. V případě větších redakčních zásahů do textu, než je nutná jazyková korekce a formální úprava textu, případně na přímý požadavek autora, redakce zasílá článek po úpravách autorovi ke korektuře a autorizaci. Pokud by autorská korektura vyvolala nepřiměřené zvýšení nákladů redakce, resp. vydavatele, nebo se jí změnila povaha díla, nebudou redakcí autorské změny akceptovány.
 • Redakce může publikované články použít také k propagaci časopisu Sociální služby a jeho vydavatele, a to např. jejich postoupením partnerským médiím, uveřejněním na webových stránkách, sociálních sítích apod.
 • Článek, za který náleží autorovi odměna, nemůže být autorem postoupen jinému médiu bez písemného souhlasu redakce časopisu Sociální služby, a to nejméně 12 měsíců po vydání článku.

 

Parametry textu:

 • Nadpis článku: Garamond 12, tučně, podtržený
 • Podtitul: Garamond 11, tučně
 • Nadpisy částí článku: Garamond 10, tučně.
 • Vlastní text: Garamond 10
 • Použitá literatura: Garamond 10, kurziva
 • Hierarchie víceúrovňových nadpisů: desetinné třídění (1.1)
 • Řádkování 1
 • Zarovnání odstavce: blok
 • Mezerník nepoužívat více jak 1 úhoz v řadě. Případné potřebné odsazení textu nastavit tabulátorem.

 

Data uzávěrek