Aktuální čísloBuďte v kontaktu

qrkod


 

APSS ČR vydává také odborný časopis Listy sociální práce

LISTY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Statut časopisu

I.
Právní postavení

1) Odborný časopis Sociální služby (dále časopis) je tiskové periodikum, jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále APSS ČR). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 11018, ISSN 1803-7348.

 

II.
Zaměření

1) Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace, pomoc, rady a zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb, hájícím práva uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a prezentujícím problematiku sociálních služeb v orgánech státní správy a samosprávy a informujícím o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 

III.
Cílová skupina čtenářů

1) poskytovatelé sociálních služeb

2) zaměstnanci v sociálních službách

3) uživatelé sociálních služeb, jejich blízcí a zákonní zástupci

4) zřizovatelé sociálních služeb

5) veřejná správa

6) odborná veřejnost

7) studenti

 

IV.
Výrobní podmínky

1) Grafické zpracování, tisk a distribuci časopisu zajišťuje odborná firma na základě smlouvy uzavřené s vydavatelem. Odborná firma vzejde z výběrového řízení, a to nejméně ze tří uchazečů. O jejím výběru rozhoduje prezidium APSS ČR. Za organizační zajištění, dodržení termínů a koordinaci výroby jednotlivých čísel časopisu odpovídá šéfredaktor.

 

V.
Ekonomické podmínky

1) APSS ČR jako vydavatel odpovídá za nakládání s finančními prostředky a hospodaření s nimi. O nákladech a výnosech účtuje v souladu s právními předpisy. Za vedení účetnictví odpovídá účetní APSS ČR. Výsledky hospodaření jsou součásti roční zprávy o hospodaření APSS ČR. Případný zisk či ztráta je hrazena / je převedena do/z hlavní činnosti APSS ČR.

2) Vydávání časopisu je financováno příjmy za reklamu (tzn. inzerci, PR články, oznámení a další formy propagace) otištěnou v časopise nebo realizovanou formou vkládaných materiálů, příjmy z předplatného, příp. členských poplatků. Reklama je realizována na základě dlouhodobých smluv nebo jednorázově podle platného ceníku schváleného prezidentem APSS ČR. Za příjem reklamy a získávání nových klientů je odpovědný šéfredaktor, fakturaci provádí účetní APSS ČR. Na zajišťování reklamních klientů se mohou podílet osoby nebo jiné smluvní subjekty s tím, že jim náleží agenturní provize ve výši 15 % z celkového objemu zakázky. Pověření k této činnosti schvaluje na návrh prezidenta prezidium APSS ČR.

3) Autoři příspěvků do časopisu Sociální služby mohou být za předpokladu splnění daných podmínek týkajících se především obsahu a rozsahu příspěvku odměněni. O výši odměny a podmínkách rozhoduje prezident APSS ČR.

4) O případném ukončení vydávání časopisu může rozhodnout Valná hromada APSS ČR.

 

VI.
Redakce a redakční rada

1) V čele redakce časopisu stojí šéfredaktor. Šéfredaktora a jeho zástupce jmenuje a odvolává prezident APSS ČR.

2) Redakční rada časopisu je složena minimálně ze čtyř členů schválených prezidiem APSS ČR. Členy redakční rady jsou vždy šéfredaktor a prezident APSS ČR, který zastupuje vydavatele. Redakční rada posuzuje a schvaluje formu a obsahovou náplň každého čísla časopisu, vyjadřuje se k jeho zaměření a práci redakce. Ve sporných případech rozhoduje prezident APSS ČR. Redakční rada se schází jedenkrát v měsíci předcházejícím vydání daného čísla. Další posouzení časopisu redakční radou probíhá dle potřeby elektronickou poštou. Redakční rada jako poradní orgán vydavatele respektuje jeho požadavky na rozsah, strukturu a témata časopisu.

3) Před odevzdáním do tisku postoupí šéfredaktor kompletní texty daného čísla členům redakční rady a dalším určeným osobám. Zájemcům z řad zadavatelů reklamy zašle před tiskem náhled finální podoby jimi hrazených reklamních ploch.

4) Za zajištění obsahové náplně jednotlivých čísel je zodpovědný šéfredaktor, který může ve vztahu k jednotlivým rubrikám tuto povinnost delegovat na členy redakční rady, zástupce šéfredaktora, redaktory, případně další pověřené osoby.

5) Databázi odběratelů časopisu a databázi inzerentů vede redakce. Uvedené databáze jsou majetkem APSS ČR a při jejich vedení musí být zohledněny požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bez souhlasu prezidia APSS ČR nesmí být využity k jiným účelům.

6) Šéfredaktor informuje prezidium APSS ČR o složení, činnosti a záměrech redakce nejméně jedenkrát ročně na jeho zasedání.

7) Prezidium APSS ČR je pravidelně informováno o výstupech ze zasedání redakční rady časopisu.

 

VII.
Odpovědnost za obsah

1) Právně odpovědný za obsah časopisu je vydavatel. Z toho důvodu mohou k tomu určené orgány APSS ČR (prezident, prezidium, Valná hromada) ovlivňovat obsahovou stránku časopisu v kterékoliv fázi jeho výroby.

 

VIII.
Technické parametry

1) Náklad činí min. 3200 výtisků. Počet a podmínky zasílání časopisu členským organizacím je upraven závazným rozhodnutím Valné hromady. Informace o změnách členské základny registruje a v databázi odběratelů časopisu aktualizuje zástupce šéfredaktora.

2) Prezidium APSS ČR stanovuje cenu jednoho čísla časopisu. O odběratelích, kterým bude v zájmu vlastní prezentace časopis poskytován pravidelně zdarma, rozhoduje po konzultaci se šéfredaktorem a případně dalšími členy redakční rady prezident APSS ČR.

3) Za obsah reklamy zodpovídá zadavatel. Reklama není prezentována jako doporučení APSS ČR. Rozsah placené reklamy v časopise nepřekročí v průměru za celý ročník 25 % celkové plochy časopisu (toto omezení se netýká vložené reklamy).

4) Časopis vychází nejméně šestkrát ročně, a to celobarevně ve formátu A4. Počet stran každého čísla je minimálně 32. Obálka je tištěna na papír gramáže 150g/m2 v kvalitě matná křída, vnitřní strany na papír gramáže 135g/m2 v kvalitě matná křída.